Forberedende Voksen Undervisning (FVU) til virksomheder

 

DIGITAL TIL VIRKSOMHEDER

Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger.


Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet. Det stiller krav til virksomhedens medarbejdere om at besidde de nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer i kommunikationen og håndteringen af data.


Faget FVU-digital udbydes alene som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.


FVU-digital styrker deltagerens evne til og mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder.


FVU-digital udbydes i tre trin:

Niveau 1 skal introducere deltageren til brugen af digitale værktøjer på basalt niveau

Niveau 2 skal udvikle deltagerens færdigheder i digital opgaveløsning

Niveau 3 skal automatisere tillærte færdigheder i digital opgaveløsning

Vi kan fra 1/1-2020 udbyde FVU til virksomheder og nogle fag også til ledige.


Forberedende Voksenundervisning er en grunduddannelse hvor eleven kan
deltage uden omkostninger:

Vi udbyder 4 fag på flere niveauer:


 • Dansk (også ledige)
 • Matematik (også ledige)
 • Engelsk
 • Digital - (IT)


Forløbene kan planlægges afhængig af det faglige niveau og ønske om intensitet.


SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Din virksomhed kan få Statens voksenuddannelsesstøtte, hvis medarbejderen deltager på FVU forløb i arbejdstiden. Medarbejderen skal være i målgruppen for SVU. Se mere på hjemmesiden www.svu.dk

 

FVU ENGELSK TIL VIRKSOMHEDER

Engelsk er et færdighedsfag, vidensfag og et kulturfag.
Faget beskæftiger sig med engelsk sprog i en globaliseret verden. Faget omfatter anvendelsen af engelsk sprog som alment kommunikationsmiddel i tale og skrift i en erhvervsmæssig kontekst med transferværdi til fremtidige job, uddannelse, privat- og samfundsliv.


Faget udbydes alene som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i engelsk indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.

Formålet med undervisningen i FVU Engelsk er at styrke deltagerens kommunikative færdigheder, således at deltageren kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og dagligdag.


De faglige mål tager udgangspunkt i følgende fem læringsområder:


– Lytteforståelse

– Læseforståelse

– Samtalefærdighed

– Mundtlig færdighed

– Skrivefærdighed


Der arbejdes med indhold fra deltagerens jobfunktioner fx i form af autentiske opgaver, og deltagerne undervises i at anvende det, de lærer, i relevante sammenhænge.

Faget består af fire niveauer 1-4, der indeholder nogle konkrete mål.

 • Kommunikationsstrategier
 • Centralt ordforråd fra arbejdslivet og deltagerens dagligdag
 • Faste vendinger, som er relevante ift. arbejdslivet og deltagerens dagligdag
 • Funktionel ordlæsning og stavning på basalt niveau, herunder kendskab til både regelmæssige og mere avancerede stavemønstre
 • Det engelske sprogs opbygning, herunder syntaks, orddannelse og udtale på grundlæggende niveau
 • Kortere tekster– herunder lyd og billeder om emner relateret til arbejdslivet og deltagerens dagligdag
 • Informationssøgning, herunder anvendelse af ordbøger
 • Grundviden om kultur- og samfundsforhold i en globaliseret verden.


”Triocon ønsker, at virksomheden får størst muligt udbytte af fvu kurset, og derfor vil der blive udarbejdet en plan over forløbet, hvor de emner der ønskes belyst jf. virksomhedens ønsker til indhold, synliggøres.

Således vil medarbejderen opleve at kurset giver mening, fagligt og personlig i forhold til den pågældendes virkelighed på arbejdspladsen”

FVU DANSK

Formålet er at styrke medarbejderens grundlæggende færdigheder inden for læsning, stavning og skrivning på dansk.


Fremtidens jobprofiler kræver et generelt løft af grundlæggende kompetencer – herunder de skriftlige danskkompetencer.


Læse, stave- og skrivefærdigheder kan være afgørende for, hvordan dine medarbejdere trives og klarer sig i deres hverdag og i deres arbejdsliv.


Når medarbejderne hurtigt og præcist kan sætte sig ind i en opgave, er der mere tid til at løse den – resultatet er effektivitet! FVU undervisningen tilrettelæg- ges med et konkret praksisnært fokus.


At få et generelt kompetenceløft i fvu dansk, betyder for den enkelte:

  • At medarbejderen kan læse vejledninger og arbejdsinstrukser eller blive optaget på erhvervsuddannelser.

  • At medarbejderen kan lave en skriftlig overlevering til en kollega eller dok-

   mentere en arbejdsproces.

  • At medarbejderen kan kommunikere på skrift med signe kolleger eller ek-

   sterne samarbejdspartnere.

FVU MATEMATIK

Undervisningen i matematik er opdelt i to niveauer:

Niveau 1: Der arbejdes med matematik på begynderniveau. Din medarbejder lærer at gange og dividere og at regne med brøker og decimaler.

Niveau 2: Din medarbejder lærer at beregne areal, rumfang, procent og at forstå nogle lidt mere krævende opgaver med både tekst, tal og figurer. Dette niveau er for de lidt øvede.

Der er mulighed for at afslutte undervisningen med en prøve efter det sidste
niveau, der svarer til 9. klasses afgangsprøve.